Natuurrijk Nederland werkt aan Natuurrijk Texel

In het kader van de open oproep prachtige productielandschappen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, is het voorstel om te komen tot een natuurrijker Texel door het fonds gehonoreerd. Natuurrijk Nederland gaat, samen met vele betrokkenen op Texel het projectvoorstel uitwerken voor het uitvoeren van ontwerpend onderzoek naar de toekomstige synergie tussen natuurinclusieve landbouw, verhogen van de biodiversiteit en wonen.

Texel is Nederland in het klein, met een landgebruik dat in grote lijnen overeenkomt met heel Nederland. De nationale problemen komen er dan ook allemaal voor: klimaatverandering, stikstofproblematiek, de landbouwtransitie, biodiversiteitsverlies en de noodzaak om extra woningbouw te realiseren. Daarbij is er op Texel een belangrijke rol weggelegd voor recreatie en toerisme, en dit biedt goede mogelijkheden om het Nederland van de toekomst op lokale schaal zichtbaar te maken.

Het project wordt uitgevoerd door Cittaideale, in samenwerking met vele partijen op Texel ende Technische Universiteit Delft. Het project wordt mogelijk gemaakt door de steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Begin september zal een projectaanvraag worden ingediend.

Aankondiging

Op 20 juni presenteren wij onze visie op hoe de toekomst van Nederland er uit kan zien.

Het plan Natuurrijk Nederland geeft een visie hoe wij Nederland budgetneutraal kunnen omvormen naar een land met 50% natuur. Nederland opnieuw inrichten en voor de helft tot natuurrijk leefgebied maken is namelijk dé stap voorwaarts in de enorme uitdagingen voor ons klimaat, milieu en welzijn. Een ruimhartige en vrijwillige compensatie van de agrarische sector kan betaald worden door op een miniem deel van de grond huizen te bouwen. Zo wordt ook de urgente woningnood opgelost. De vraag die velen ons stelden na publicatie van ons eerste essay in 2020 was: ‘interessante visie, maar hoe dan? Na veel gesprekken en werksessies met belanghebbenden en deskundigen, delen we in dit vervolg ons antwoord op die vraag. Vanuit bepaalde uitgangspunten en prioriteiten maken we keuzes voor natuur, voedsel en wonen en ontwerpen we die keuzes op een nieuwe kaart van Nederland: een spannend en kleurrijk beeld, met kansen op een natuurrijke omgeving voor alle bewoners van het land.

Hier kunt u op 20 juni 2021 de resultaten zien van ons toekomstbeeld.